Witamy w Gokit

PDF Drukuj Email

Witamy na stronie Gminnego Ośrodka Kultury

i Turystyki w DorohuskuFormularz zgłoszenia uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu GOKIT


BEZPIECZNA KOBIETA DOROHUSK 2015

Stowarzyszanie kultury fizycznej Clipeus Arma chciałby serdecznie zaprosić wszystkie kobiety z Terenu Gminy Dorohusk i z całego Powiatu Chełmskiego na III edycje kursu pt " Bezpieczna Kobieta" Zajęcia będą się odbywać w każdy piątek o godz 18:00 zaczynając od 6 lutego. Zapisy i informacje pod numerem 518 118 977.
Wyżej wymienione szkolenie jest BEZPŁATNE.

Będziemy pracować nad maksymalnym wykorzystaniem potencjału własnego ciała do polepszenia skuteczności swojej obrony i ataku.

Serdecznie zapraszamy wszystkie przedstawicielki płci pięknej !

 


 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA PRZEPROWADZENIE WARSZTATÓW  KULINARNYCH i RĘKODZIELNICZYCH DLA MIESZKAŃCÓW GMINY DOROHUSK

w ramach projektów:

Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze krokiem tradycji w nowoczesność"

I/ Nazwa i adres zamawiającego:
Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki , ul. I A.W.P. 50 , 22-175 Dorohusk

II/ Przedmiot zamówienia:

1. Przeprowadzenie łącznie 104 godzin warsztatów, w tym  warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych dla 40 mieszkańców Gminy Dorohusk, tj.:

¾      72 godziny warsztatów kulinarnych w tym:

  • przygotowanie i wypiek tradycyjnych ciast i deserów, miejsce realizacji: Brzeźno - 3 spotkania  po 8 godz., 1 raz w tygodniu;
  • sporządzanie i serwowanie tradycyjnych zakąsek, miejsce realizacji: Wólka Okopska - 3 spotkania  po 8 godz.,1 raz w tygodniu;
  • sporządzanie i serwowanie tradycyjnych  staropolskich dań gorących, miejsce realizacji: Turka - 3 spotkania  po 8 godz.,1, raz w tygodniu,

¾      32 godziny warsztatów rękodzielniczych, w tym:

  • wspólne szycie ubrań - strojów, w stylu zaczerpniętym z tradycyjnych motywów ludowych regionu Dorohuska, miejsce realizacji: Dorohusk - 4 spotkania po 8 godz. 1 raz w tygodniu.

2. Koszt usługi obejmować powinien:

¾    wynagrodzenia instruktorów prowadzających warsztaty,

¾    zapewnienie sal na potrzeby realizacji warsztatów,

¾ zapewnienie materiałów, produktów i przyborów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów kulinarnych oraz rękodzielniczych, w tym. m.in. artykułów spożywczych niezbędnych do przygotowania w/w potraw i dań, środków czystości, materiałów, tkanin oraz art. pasmanteryjnych niezbędnych do uszycia 10 sztuk ubrań – strojów.

III/ Rodzaj umowy, miejsce wykonywania zamówienia

Z Wykonawcą podpisana zostanie umowa na wykonanie usługi. Miejsce realizacji zamówienia – zgodnie z harmonogramem: Brzeźno, Wólka Okopska, Turka, Dorohusk.

IV/ Planowana liczba uczestników:

4 grupy po 10 uczestników, łącznie 40 osób;

V/ Planowany termin realizacji zamówienia:

Październik – listopad 2014 r.

VI/ Określenie wymagań  w stosunku do wykonawców:

1) Posiadają niezbędne uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia.

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

VII/ Wymagane dokumenty:

  1. formularz oferty cenowej – załącznik nr 1,
  2. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

VIII/ Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty należy złożyć w:

Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki w Dorohusku, Pałac Suchodolskich ul. Parkowa 5  do dnia 18.08.2014 r. do godz. 16.00 z dopiskiem: „Warsztaty kulinarne i rękodzielnicze krokiem tradycji w nowoczesność”

lub przesłać pocztą na powyższy adres - decyduje data i godzina wpływu

IX/ Kryteria wyboru oferty

100% cena

C minimalna      
Cena (oferty badanej) = ------------------------- x 100
C oferty badanej     

Cena powinna zawierać:

1) Całkowitą wartość usługi brutto w złotych określoną w oparciu o opis przedmiotu zamówienia.

2) Obowiązujący podatek od towarów i usług VAT (jeśli dotyczy).

3) Cena podana przez Wykonawcę za świadczoną usługę zawiera wszystkie koszty, jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia, bez podania przyczyn.


 
Jesteś tutaj: Strona główna
Design by heaven